ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The Effects of Internet Addiction on Family Relations and School Success in Adolescents [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(4): 120-127 | DOI: 10.54308/tahd.2021.51523

The Effects of Internet Addiction on Family Relations and School Success in Adolescents

Görkem Çalık1, Çağdaş Emin Maç2, Güzin Zeren Öztürk3
1Istanbul Bagcilar Barbaros Family Health Center
2Sinop Uzungurgen Family Health Center
3Department of Family Medicine, Seyrantepe Etfal Training and Research Hospital

Objective: This study aimed to determine whether high school adolescents between the ages of 14-19 are internet addicts. It also investigates the effects of internet addiction on family harmony and school success.
Methods: Our study was conducted between 30 June 2020 - 1 August 2020 in Istanbul Bağcılar Barbaros Family Health Centre. Firstly, in our study, high school adolescents were asked 29 questions about their socio-demographic status. Then, the Young Internet Addiction Scale consisting of 20 questions and the 5-Question Family Harmony Scale created by Kavikondala et al. were applied. School success was measured verbally via learning the school year-end grade averages.
Results: In our study, the internet addiction scale was applied to 183 high school students aged between 14 and 19. We determined that 85.8% of the participants were normal internet users, 13.1% were potential addicts, and 1.1% were addicted. The participants consisted of 100 girls and 83 boys. The total scores of the Internet addiction scale did not show a statistically significant difference between girls and boys. Girls’ school success scores were higher than boys. The students studying at the science high school had higher internet addiction scale scores than other high school groups. Compared to the other groups, the total internet addiction scores were significantly higher in those who have a smartphone, use a smartphone or computer for more than 3 hours daily, and have been using the internet for more than 5 years. The Internet addiction scale scores were significantly higher in individuals with irregular sleep.
We found a statistically significant negative correlation between total internet addiction and family harmony scores (r=-0,217 p=0,003). We did not find a correlation between school success and internet addiction scores (r=-0,039 p=0,596).
Conclusion: Our study found a statistically significant negative correlation between internet addiction total scores and family harmony scores. Still, we did not find a correlation between school success and internet addiction scores.

Keywords: Internet, family, adolescent

Adolesanlarda İnternet Bağımlılığının Aile İçi Uyuma ve Okul Başarısına Etkileri

Görkem Çalık1, Çağdaş Emin Maç2, Güzin Zeren Öztürk3
1İstanbul Bağcılar Barbaros Aile Sağlığı Merkezi
2Sinop Uzungürgen Aile Sağlığı Merkezi
3Aile Hekimliği Kliniği, Seyrantepe Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: On dört-on dokuz yaş arası lise dönemi adolesan gençlerin internet bağımlısı olup olmadıklarının tespit edilmesi, internet bağımlılığının aile uyumuna ve okul başarısına etkilerinin araştırılmasıdır.
Yöntem: Çalışmamız 30 Haziran 2020-1 Ağustos 2020 tarihleri İstanbul Bağcılar Barbaros Aile Sağlığı Merkezinde yapılmıştır. Çalışmamızda, lise dönemi adolesanlara 29 sorudan oluşan sosyodemografik durum ile ilgili sorular soruldu. Ardından 20 sorudan Young internet bağımlılığı ölçeği ve Kavikondala ve ark. tarafından oluşturulan 5 soruluk aile uyum ölçeği uygulandı ve okul yılsonu karne notu ortalamaları sözel olarak öğrenilerek okul başarıları ölçüldü.
Bulgular: Çalışmamızda, lise öğrenimi gören 183 öğrenciye Young İnternet Bağımlılığı Ölçeğini uyguladık. İnternet bağımlılık durumları incelendiğinde, %85,8’inin (n=157) normal internet kullanıcısı, %13,1’inin (n=24) olası bağımlı ve %1,1’inin (n=2) 80 ve üzeri puan alan internet bağımlısı olduğunu belirledik.
Katılımcıların 100’ü kız, 83’ü erkekti. İnternet bağımlılığı toplam puanları kız ve erkekler arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermemiştir. Okul başarı puanları erkeklere kıyasla kızlarda daha yüksek bulunmuştur. Fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin İnternet Bağımlılık Ölçeği puanlarının diğer liselerdeki öğrencilere göre daha yüksek olduğunu saptadık.
Akıllı telefonu olanların olmayanlara, günlük akıllı telefon veya bilgisayar kullanımı süresi 3 saatten fazla olanların 3 saatten daha az kullandığını bildirenlere ve internet ile tanışma süresi 5 yıldan fazla olan bireylerin diğerlerine göre internet bağımlılığı toplam puanlarının diğer gruplara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Ayrıca Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği’ni toplam puanları düzensiz uykuya sahip bireylerde anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur.
İnternet bağımlılık ölçeği toplam puanları ile aile uyum ölçeği puanları arasında istatistikçe anlamlı negatif bir ilişki saptanmışken (r=-0,217 p=0,003), okul not ortalamaları ile internet bağımlılığı ölçek puanları (r=-0,039 p=0,596) arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Sonuç: Çalışmamızda, internet bağımlılığı toplam puanları ile aile uyumu puanları arasında istatistikçe anlamlı negatif bir ilişki saptadık, ancak okul başarı puanları ile internet bağımlılığı puanları arasında bir korelasyon saptamadık.

Anahtar Kelimeler: İnternet, aile uyumu, adolesan

Görkem Çalık, Çağdaş Emin Maç, Güzin Zeren Öztürk. The Effects of Internet Addiction on Family Relations and School Success in Adolescents. Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(4): 120-127

Corresponding Author: Çağdaş Emin Maç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale