ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
An Evaluation of Men’s Beliefs and Perceptions and Affecting Factors on Prostate Cancer Screenings with the Health Belief Model [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(4): 137-144 | DOI: 10.54308/tahd.2021.52714

An Evaluation of Men’s Beliefs and Perceptions and Affecting Factors on Prostate Cancer Screenings with the Health Belief Model

Nur Demirbaş, Mustafa Onmaz
Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Department of Family Medicine, Konya Turkey

Objective: People’s beliefs and perceptions affect their health behaviors. Participation in screening for early diagnosis of prostate cancer is done with the individual’s decision in line with the physician’s recommendation. This study aimed to evaluate individuals’ health beliefs and perception levels about prostate cancer screening, one of the most common cancers in men.
Methods: The cross-sectional study included 100 male participants aged 35 and over who applied to the family medicine outpatient clinic between November 2020-January 2021. The personal information form prepared by the researchers and the Prostate Cancer Screening Health Belief Model Scale was administered to the volunteer participants through a face-to-face survey method. While the obtained data were evaluated statistically, they were analyzed using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) program.
Results: The mean age of the study participants was 45.28±7.34 (35-65) years. 22% of the participants had a prostate examination before, and only 4.0% participated in prostate cancer screening. According to the Health Belief Model, sensitivity (11.85±3.35), severity (13.17±3.39), and barrier perception (37.03±8.63) towards prostate cancer screenings were moderate. In contrast, health motivation (33.74±6.43) and perceived benefit (37.03±8.63) were high. Sensitivity perception, health motivation perception, and benefit perception were high in participants considering participating in prostate cancer screening in the future. According to the logistic regression analysis, the most critical variable affecting the prostate cancer screening status was the perception of health motivation.
Conclusion: The study found that the participation of individuals in prostate cancer screenings was low, and their perception of health motivation and benefit was important in participating in screenings.

Keywords: Prostate cancer, screening, health belief, perception level

Sağlık İnanç Modeli ile Erkeklerin Prostat Kanseri Taramalarına İlişkin İnanç ve Algı Düzeyleri ile Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Nur Demirbaş, Mustafa Onmaz
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Konya, Türkiye

Amaç: İnsanların inanç ve algıları sağlık davranışlarını etkiler. Prostat kanserinde erken tanı için yapılacak taramalara katılım hekimin önerisi doğrultusunda bireyin kararı ile yapılmaktadır. Bu çalışmada, erkeklerde sık görülen kanserlerden biri olan prostat kanseri taraması hakkında bireylerin sağlık inancı algı düzeylerini ve prostat kanseri taramalarına katılmayı etkileyen faktörleri değerlendirmek amaçlandı.
Yöntem: Kesitsel tipte planlanan çalışmaya aile hekimliği polikliniğine Kasım 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında başvuran 35 yaş ve üzeri 100 erkek katılımcı dâhil edildi. Gönüllü katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Prostat Kanseri Taramaları Sağlık İnanç Modeli Ölçeği yüz yüze anket görüşmesi yöntemi ile uygulandı.
Bulgular: Araştırmaya katılan erkeklerin yaş ortalaması 45,28±7,34 (35-65) yıl, %22,00’si daha önce prostat muayenesi olmuş ve yalnızca %4,00’ü prostat kanseri taramasına katılmıştır. Sağlık İnanç Modeline göre, prostat kanseri taramalarına yönelik duyarlılık (11,85±3,35), ciddiyet (13,17±3,39) ve engel algısı (37,03±8,63) orta düzeyde, sağlık motivasyonu (33,74±6,43) ve yarar algısının (37,03±8,63) yüksek olduğu bulundu. Gelecekte prostat kanseri taramasına katılmayı düşünen katılımcıların duyarlılık algısı, sağlık motivasyonu algısı ve yarar algısı yüksek bulundu. Lojistik regresyon analizine göre prostat taraması olma durumunu etkileyen değişkenin sağlık motivasyon algısı olarak belirlendi.
Sonuç: Çalışmaya katılan bireylerin prostat kanseri taramalarına katılımının az olduğu, prostat kanseri taramalarına katılımda sağlık motivasyonu ve yarar algısının önemli olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, tarama, sağlık inancı, algı düzeyi

Nur Demirbaş, Mustafa Onmaz. An Evaluation of Men’s Beliefs and Perceptions and Affecting Factors on Prostate Cancer Screenings with the Health Belief Model. Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(4): 137-144

Corresponding Author: Nur Demirbaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale