ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Premenstrual Syndrome Prevalence and Related Factors in Women of Reproductive Age Living in Rural Areas: A Cross-sectional Study [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(4): 113-119 | DOI: 10.54308/tahd.2021.74046

Premenstrual Syndrome Prevalence and Related Factors in Women of Reproductive Age Living in Rural Areas: A Cross-sectional Study

Muhammet Kızmaz1, Funda Gökgöz Durmaz2, Ezgi Döner3, Mehmet Emre Ay4, Burcu Kumtepe Kurt1
1Department Of Family Medicine, Gemerek State Hospital, Sivas, Turkey
2Konya Karatay Karşehir Family Health Center No. 37, Konya, Turkey
3Department Of Quality, Gemerek State Hospital, Sivas, Turkey
4Department Of Family Medicine, Karamanoğlu Mehmetbey University, Karaman, Turkey

Objective: This study investigated Premenstrual Syndrome (PMS) frequency and related factors.
Methods: This descriptive and cross-sectional study sample consisted of 391 women aged 15-49 who applied to family medicine outpatient clinics in a rural hospital between 15.12.2019-01.03.2020. Data were collected using the Premenstrual Syndrome Scale (PMSS) and a sociodemographic questionnaire. A score above 50% of the highest possible score means that the person has PMS, while a score below 50% of the highest score means that the person does not have PMS.
Results: The prevalence of PMS was 52.7% in the current study. When the patients are categorized according to their age, 64.9% (n=37) of the patients aged 15-19, 60.9% (n=42) aged 20-24, 71.9% aged 25-29 (n=41), 47.1% (n=41) aged 30-34, 30.4% (n=14) aged 35-39, 35.9% (n=14) aged 40-44, and 47.2% (n=17) of those aged 45-49 were diagnosed with PMS. In the present study, the mean PMS scores of married women were lower than single or widowed women (p<0.001). Those who smoked had irregular menstruation, and those with a psychiatric illness in the last two years had higher PMSS scores (p<0.001, p<0.001 and p=0.010, respectively). Although the PMS score increases as the education level increases, it is not statistically significant (p= 0.517). There was no relationship between income status, residence, age at menarche, tea, coffee, chocolate, dairy products consumption and PMS.
Conclusion: PMS is identified with a frequency of 52.7% among women between the ages of 15-49. While being married is advantageous in PMS, irregular menstrual cycles, painful menstruation, and having a psychiatric illness in the last two years are disadvantages.

Keywords: Premenstrual syndrome, prevalence, women of reproductive age

Kırsalda Yaşayan Doğurganlık Çağındaki Kadınlarda Premenstrüel Sendrom Sıklığı ve İlişkili Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma

Muhammet Kızmaz1, Funda Gökgöz Durmaz2, Ezgi Döner3, Mehmet Emre Ay4, Burcu Kumtepe Kurt1
1Gemerek Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Sivas, Türkiye
2Konya Karatay Karşehir 37 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Konya, Türkiye
3Gemerek Devlet Hastanesi, Kalite Birimi, Sivas, Türkiye
4Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Karaman, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, 15-49 yaş arası kadınlarda premenstrüel sendrom (PMS) sıklığını ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmanın örneklemini kırsal bir hastanede aile hekimliği polikliniklerine, 15.12.2019-01.03.2020 tarihleri arasında başvuran 15-49 yaş kadın arasından 391 kadın oluşturmuştur. Veriler Premenstrüel Sendrom Ölçeği (PMSÖ) ve sosyodemografik anket kullanılarak toplanmıştır. Alınabilecek en yüksek puanın %50’sini aşması kişinin PMS’si olduğu anlamına gelirken, alınabilecek en yüksek puanın %50’sinin altında olması kişinin PMS’sinin olmadığı anlamına gelir.
Bulgular: PMS sıklığı mevcut çalışmada %52,7 olarak bulunmuştur. Hastalar yaşlarına göre kategorize edilince 15-19 yaş aralığındaki hastaların %64,9’u (n=37), 20-24 yaş arasındakilerin %60,9’u (n=42), 25-29 yaş arasındakilerin %71,9’u (n=41), 30-34 yaş arasındakilerin %47,1’i (n=41), 35-39 yaş arasındakilerin %30,4’ü (n=14), 40-44 yaş arasındakilerin %35,9’u (n=14) ve 45-49 yaş arasındakilerin %47,2’si (n=17) PMS tanısı almıştır. Mevcut çalışmada evli olan kadınların bekâr veya dul olan kadınlara göre PMSÖ puan ortalamaları daha düşük bulunmuştur (p<0,001). Sigara içenler, düzensiz mens olanlar ve son iki yıl içinde psikiyatrik hastalık geçirenlerin PMSÖ puanları daha yüksek bulunmuştur (Sırasıyla p<0,001, p<0,001 ve p=0,010). Eğitim seviyesi arttıkça PMS puanı artsa da istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,517). Gelir durumu, yaşanılan yer, menarş yaşı, çay, kahve, çikolata süt ürünleri alımı ile PMS arasında ilişki bulunamamıştır.
Sonuç: PMS 15-49 yaş arası kadınlar arasında %52,7 sıklığında görülmektedir. Evli olmak PMS açısından avantaj iken, düzensiz mens olmak, mensin ağrılı olması ve son iki yıl içinde psikiyatrik hastalık geçirmek PMS açısından dezavantaj oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Premenstrüel sendrom, prevalans, üreme çağındaki kadınlar

Muhammet Kızmaz, Funda Gökgöz Durmaz, Ezgi Döner, Mehmet Emre Ay, Burcu Kumtepe Kurt. Premenstrual Syndrome Prevalence and Related Factors in Women of Reproductive Age Living in Rural Areas: A Cross-sectional Study. Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(4): 113-119

Corresponding Author: Muhammet Kızmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale