ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Çocuklarda tiroid hormon düzeylerinin obezite ile ilişkisi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(3): 101-105 | DOI: 10.2399/tahd.13.25743

Çocuklarda tiroid hormon düzeylerinin obezite ile ilişkisi

Ferhat Ekinci1, Arzu Uzuner2, Niyazi Tosun3
1Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile Hekimi Uzmanı, Van
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul
3Gümüşhane Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Hekimi Uzmanı, Gümüşhane

Amaç: Tüm dünyada epidemik özellik gösteren bir sağlık sorunu olan obezite, çocuk yaş grubunu da etkilemektedir. Son yıllarda medikal tedavi için başvuran obez çocuk sayısında artma ile birlikte obezite ve tiroid fonksiyon testleri arasındaki ilişki ilgi çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, çocukluk çağında tiroid hormon düzeylerinin obezite ile ilişkisini araştırmaktır. Yöntem: Bu amaçla Nisan-Ağustos 2011 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerine çeşitli nedenlerle başvuran 5-11 yaş arasındaki çocuklar çalışmaya alındı. Tüm çocuklarda BKı (beden kitle indeksi) persentilleriyle TSH ve sT4 düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 5-11 yaş arası300 çocuk dahil edildi. Çocukların 159’u kız, 141’i erkekti. Çalışmaya alınan çocukların ortalama yaşı8.4±2.1 yıldı. Normal kilolu (5-85p) grupta 100, fazla kilolu (86- 95p) grupta 74, obez (>95p) grupta 126 çocuk yer aldı. Normal kilolu grubun %1’inin, fazla kilolu grubunun %9.5’inin, obez grubun %11.9’unun TSH düzeyi yüksekti. TSH düzeyi obez grupta diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek bulunurken (p=0.007) sT4 ile BKI arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı(p=0.395). BKI ile TSH değeri arasındaki korelasyon değerlendirildiğinde, istatistiksel olarak anlamlı ancak zayıf bir korelasyon bulundu (r=0.152; p<0.001). Sonuç: Araştırmamızda literatürle uyumlu olarak TSH değerinde yükselme ile BKI arasında anlamlı bir ilişki saptanırken, sT4 düzeyleri ile BKI arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Obezite, çocuklar, tiroid hormonları.

The relationship between thyroid hormone levels and obesity in children

Ferhat Ekinci1, Arzu Uzuner2, Niyazi Tosun3
1
2
3

Objective: Obesity which is an epidemic health problem, also effects pediatric population. Recently more attention is paid on obesity and thyroid function tests as more obese children are seeking for medical care. Aim of this study is to investigate the relationship between thyroid hormone levels and obesity in childhood period. Methods: Children between 5-11 years old who attended at Marmara University Family Medicine and Pediatry outpatient clinics for various reasons between April 2011 and August. 2011 were enrolled in the study. Blood samples for TSH and fT4 were collected from all children. Results: 300 children aged between 5-11 years were enrolled in the study. 159 of all children were girls and 141 of all children were boys. Mean age of the children was 8.4±2.1 years. There were 100 children in normal weight group (5-85p), 74 children in overweight group (85-95p), 126 children in obese group (>95p). TSH levels were high in 1% of normal weight group, 9.5% of overweight group and 11.9% of obese group. TSH levels of obese group were significantly higher than other groups (p=0.007) but there wasn’t any significant relationship between fT4 and BMI (p=0.395). There was a statistically significant, but weak correlation between BMI and TSH levels (r=0.152; p<0.001). Conclusions: In our study, as compatible with the literature we found statistically significant relationship between BMI and elevation of TSH. fT4 levels and BMI did not correlate significantly.

Keywords: Obestiy, children, thyroid hormones.

Ferhat Ekinci, Arzu Uzuner, Niyazi Tosun. The relationship between thyroid hormone levels and obesity in children. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(3): 101-105
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale