ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Erişkinlerin erişkinlik dönemi aşıları hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(3): 113-118 | DOI: 10.2399/tahd.13.55265

Erişkinlerin erişkinlik dönemi aşıları hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları

Zeynep Aşık1, Tuğba Çakmak2, Pınar Bilgili3
1Antalya Kepez Toplum Sağlığı Merkezi, Uzm. Dr., Antalya
2Iğdır Aralık İlçe Devlet Hastanesi, Uzm. Dr., Iğdır
3Yozgat Kadışehir İlçe Devlet Hastanesi, Uzm. Dr., Yozgat

Amaç: Erişkin bağışıklaması tüm dünyada güncel bir konudur. Bu çalışmadaki amaç erişkinlerin erişkin aşıları konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki çalışmamızda, Antalya merkez beş ilçesinden en çok nüfusa sahip üç ilçesinde bulunan beş ASM’ye başvuran hastalara 18 soru içeren bir anket yüzyüze görüşme tekni ği ile uygulanarak demografik bilgiler ile birlikte halkın erişkin dönem aşılarıyla ilgili bilgi, tutum ve davranışları araştırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 19 programına girilerek, tanımlayıcı analizlerde ortalama ve standart sapma, karşılaştırmalarda ise ki-kare, KruskalWallis testleri ile Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. P<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan 50 kadın ve 50 erkek olmak üzere toplam 100 yaşları 19-63 arasında değişmekte olup, ortalama eğitim süresi 9.9±4.3 yıl idi. Katılımcıların %41’i hayatının herhangi bir döneminde hiç erişkin aşısı yaptırmamışken, %59’u en az bir kez yaptırmıştı. En fazla yapılan aşı tetanozdu (43 kişi). Erişkin aşıları ile ilgili bilgileri araştırıldığında, katılımcıların %37’si yalnızca bazı hastalıkları bulunan erişkinlerin aşılanması gerektiğini ve tüm toplumu aşı- lamanın gerekli olmadığını; %36’sı erişkin aşılarının varlığından bilgisi olduğunu, ancak bu aşıların neler olduğunu iyi bilmediğini belirtmekteydi. Katılımcılar tarafından en fazla bilinen erişkin aşısı influenza %32 idi; bunu sırasıyla tetanoz %30 (17), hepatit-B aşısı %12 (7), HPV %9 (5), pnömokok %5 (3), KKK %3 (2), zona %1 (1), kuduz %1 (1), menenjit %1 (1) izlemekteydi. Katılımcıların erişkin aşıları konusundaki düşünceleri değerlendirildiğinde, aşı yaptıran ve yaptırmayan gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05) saptandı. Sonuç: Çalışmamız sonunda halkın erişkin dönem aşıları hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olmadığı, buna bağlı olarak erişkinlik döneminde istenen ölçüde aşı yaptırmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Erişkin, bağışıklama, aşılar.

Knowledges, attitudes and behaviours of adults about adult vaccines

Zeynep Aşık1, Tuğba Çakmak2, Pınar Bilgili3
1
2
3

Objective: Adult immunization is currently a center of interest for all over the world. The aim of this study is to investigate knowledge, attitude and behaviors of adults regarding adult immunization. Methods: In this descriptive study, a questionnaire consists of 18 items exploring demographic variables and knowledge, attitude and behaviors regarding adult immunization was implemented to the patients admitted to the five family health centers in three major central districts of Antalya. Data was analyzed with SPSS 19 software. Mean and standard deviations were used for descriptive analysis as well as Chi-square, Kruskal-Wallis tests and Spearman correlation analysis were used for comparisons. P<0.05 was accepted for statistical significance. Results: Ages of the 100 participants were ranged between 19-63 and mean duration of education were 9.9±4.3 years. 50% of the participants were female. 59% had at least one immunization procedure during their adult lives. Majority of these vaccinations were tetanus toxoid (43 participants). Regarding knowledge about immunization, 37% of respondents stated that only adults with certain diseases should be vaccinated and immunization of the whole community is not necessary; 36% of participants stated that they know that there are vaccines for adults but they don’t know what these vaccines are. The most well-known vaccine was influenza vaccine (32%) followed by tetanus (30%), hepatitis-B (12%), HPV (9%), pneumococcal vaccine (5%), MMR (3%), Herpes zoster (1%), rabies (1%) and meningitis (1%). Immunized and non-immunized participants did not significantly differ in their opinions about adult immunization (p>0.05). Conclusions: Our study suggested that adults do not have sufficient knowledge about adult immunization which is leading to low immunization rates below desired leve

Keywords: Adult, immunization, vaccines.

Zeynep Aşık, Tuğba Çakmak, Pınar Bilgili. Knowledges, attitudes and behaviours of adults about adult vaccines. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(3): 113-118
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale