ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Üniversite Öğrencilerinin Siberkondri ve Anksiyete Düzeyleri ve İlişkili Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(2): 36-44 | DOI: 10.54308/tahd.2023.96158

Üniversite Öğrencilerinin Siberkondri ve Anksiyete Düzeyleri ve İlişkili Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma

Dilber Cemre Tuna1, Kamile Marakoğlu1, Muslu Kazım Körez2
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Amaç: İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte internetten sağlık arama davranışı ve siberkondri düzeyleri de artmaktadır. Bu çalışmada interneti yoğun olarak kullandığı düşünülen üniversite öğrencilerinde siberkondri ve anksiyete düzeyinin ölçülmesi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu araştırmaya 1 Şubat-30 Nisan 2022 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden 419 öğrenci, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesinden 414 öğrenci, Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesinden 423 öğrenci dahil edildi. 1256 katılımcı ile çalışma tamamlandı. Çalışmanın verileri, üç bölümden oluşan bir anket formuyla toplandı. Birinci bölümde araştırmacı tarafından hazırlanan katılımcıların sosyodemografik özelliklerini ve internetten sağlık arama davranışlarını sorgulayan anket bilgi formu, ikinci bölümde Siberkondri Ciddiyet Ölçeği, üçüncü bölümde ise Beck Anksiyete Ölçeği yer aldı.
Bulgular: Çalışmaya katılan 1256 öğrencinin %67,2’si kadın, %32,8’i erkek olup yaş ortalaması 20,90±1,38’di. Katılımcıların SCÖ puan ortalaması 73,01±19,22, BAÖ puan ortalaması 14,52±11,48’idi. Fakültelere göre SCÖ ortalama puanları karşılaştırıldığında, tıp fakültesi ve sağlık bilimleri-hemşirelik fakültesi puanları, diğer fakülte puanlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0,001). Sosyal ağlardan ve internet sitelerinden elde edilen sağlık bilgisini güvenilir bulan öğrencilerin SCÖ puan ortalamaları anlamlı şekilde yüksek bulundu (p<0,001). Katılımcıların sağlıkla ilgili internette geçirdikleri ortalama süre ile SCÖ ve alt boyut puanları arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon tespit edildi. Katılımcıların BAÖ puanı ile SCÖ puanı arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon tespit edildi.
Sonuç: Bu çalışmada öğrencilerin siberkondri puanları arttıkça anksiyete puanlarının da arttığı görülmüştür. Sağlık bilimleri-hemşirelik fakültesi ve tıp fakültesi öğrencilerinin siberkondri düzeyi diğer fakülte öğrencilerine göre anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin sağlık bilgisi arama davranışı özelliklerinin siberkondri düzeyleriyle ilişkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, internet, siberkondri, üniversite öğrencileri

University Students’ Cyberchondria and Anxiety Levels and Associated Factors: A Cross-sectional Study

Dilber Cemre Tuna1, Kamile Marakoğlu1, Muslu Kazım Körez2
1Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Konya, Türkiye
2Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Konya, Türkiye

Objective: With the widespread use of the internet, health-seeking behavior and cyberchondria levels are increasing on the internet. In this study, it was aimed to measure the level of cyberchondria and anxiety in university students who are thought to use the internet intensively and to evaluate the related factors.
Methods: Between February 1 and April 30, 2022, 419 students from Selçuk University Faculty of Medicine, 414 students from Faculty of Health Sciences and Nursing Faculty, and 423 students from Faculty of Science and Letters were included in this study. The study was completed with 1256 participants. The data of the study were collected with a questionnaire consisting of three parts. In the first part, the questionnaire information form questioning the sociodemographic characteristics of the participants and their health-seeking behavior on the internet, the Cyberchondria Severity Scale in the second part, and the Beck Anxiety Inventory in the third part were included.
Results: 67.2% of the participants were female and 32.8% were male, and the mean age was 20.90±1.38. The participants’ mean CSS score was 73.01±19.22, and the mean BAI score was 14.52±11.48. When the mean CSS scores of the faculties were compared, the scores of the faculty of medicine and faculty of health sciences-nursing were found to be statistically significantly higher than the scores of other faculties (p<0.001). The mean CSS scores of the students who found the health information obtained from social networks and internet sites to be reliable were found to be significantly higher (p<0.001). A positive and significant correlation was found between the mean time spent by the participants on health-related internet and their SCS and sub-dimension scores. A positive and significant correlation was found between the participants’ BAI score and CSS score.
Conclusion: In this study, it was observed that as the students’ cyberchondria scores increased, their anxiety scores also increased. The level of cyberchondria of the students of health sciences-nursing faculties and medical faculties was found to be significantly higher than the students of other faculties. It was found that students’ health information seeking behavior characteristics were related to their cyberchondria levels.

Keywords: Anxiety, internet, cyberchondria, university students

Dilber Cemre Tuna, Kamile Marakoğlu, Muslu Kazım Körez. University Students’ Cyberchondria and Anxiety Levels and Associated Factors: A Cross-sectional Study. Türk Aile Hek Derg. 2023; 27(2): 36-44

Sorumlu Yazar: Dilber Cemre Tuna, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale